Produkty

Žumpy

ŽumpyŽumpa je jímka, která odpadní vodu nečistí, ale pouze shromažďuje. Je tedy nutné ji pravidelně vyvážet.

Slouží pro zachycení a akumulaci odpadní vody z objektů, jako jsou například chalupy, chaty, různé provozovny, rodinné domky ale i obchody, dílny, restaurace, penziony a zemědělské stavby.

Budují se tam, kde splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod. Žumpy jsou bezodtokové, vodotěsné nádrže, které se nesmí opatřovat odtokem nebo přelivem.

Žumpa musí být pravidelně kontrolována a vyprazdňována. Obsah jímky musí být likvidován v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí (odvozem na čistírnu odpadních vod, nebo dalšími způsoby uvedenými v ČSN 756081).

Místo ukládání kalů musí být voleno tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí, v souladu s platnými právními předpisy.

Přejít na Produkty

POPTAT

Septiky

Septik je usazovací nádrž na částečné čištění odpadní vody, která je rozdělena do několika komor, jimiž postupně odpadní voda protéká. Mimo jiné i na počtu komor je závislá účinnost septiku. Čím více komor, tím se usazuje více nečistot a účinnost čištění je tak vyšší. I tak ale septik v naprosté většině případů nedosahuje takové účinnosti, aby mohl fungovat jako jediný mechanizmus čištění odpadních vod. Musí být doplněn o další stupeň čištění. Často se doporučuje doplnění například o zemní štěrkový či pískový filtr, který na septik navazuje a dostatečně vodu dočistí. Takováto varianta se, co do účinnosti, vyrovná aktivační čistírně odpadních vod. V případě použití septiku je nutné mít povolení příslušného odboru životního prostředí, který stanoví podmínky pro jeho používání. Je nutné si nechat vypracovat projekt od projektanta vodohospodářských staveb. Toho řešení likvidace odpadních vod je dlouhodobě finančně méně náročné než žumpa a není závislé na elektrické energii.

Přejít na Produkty

POPTAT

Čistírny odpadních vod

Malé domácí aktivační ČOV, jinak čistírny odpadních vod, slouží k biologicko-mechanickému čištění odpadních vod. Používají se k likvidaci odpadní vody z nejmenších zdrojů znečištění (rodinné domy, penziony, aj.). Umožňují vyčistit vodu z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček nebo myček nádobí.

Námi dodávané ČOV se skládají z technologie ENVI-PUR (Biocleaner) umístěné do námi vyráběné betonové nádrže. Tato kombinace plastu a betonu má nesporné výhody oproti plastovým čistírnám, zejména odolnost vůči zvýšeným hladinám spodních vod popř. možnost umístit čistírnu do pojížděné plochy. Čistírna je kompaktní zařízení, které je po usazení plně schopné provozu.

V případě použití aktivační ČOV je nutné mít povolení příslušných úřadů a nechat si vypracovat projekt od projektanta vodohospodářských staveb. Toho řešení likvidace odpadních vod je dlouhodobě finančně méně náročné než žumpa, ale je závislé na elektrické energii.

Přejít na Produkty

POPTAT

Nádrže na vodu

Jímky na akumulaci dešťových vod, spadlých na pozemku, které je možno zpětně využívat (tzn. neplýtvat pitnou vodu) například na zalévání zahrady, mytí aut, splachování WC.

Přejít na Produkty

POPTAT

Retenční nádrže

Retenční nádrže slouží k zadržení dešťové vody na určitou dobu před vypuštěním do kanalizace. Tyto systému funguji jako ochrana kanalizačních systému před přívalovými dešti. Retenční nádrže se nejčastěji budují u průmyslových objektů a velkých zpevněných ploch. V posledních letech i nových rodinných domů.

Přejít na Produkty

POPTAT

Sklepy

Sklepy jsou podzemní objekty, odolné proti působení zemních tlaků, určené např. na skladování brambor, ovoce popř. archivování vína.

Přejít na Produkty

POPTAT

Vodoměrné šachty

Vodoměrná šachta patří mezi vodárenské objekty na pozemním vodovodním potrubí. Slouží k osazení vodoměru a armatur na domovní přípojce tak, aby byly snadno přístupné.

Přejít na Produkty

POPTAT

Čerpací šachty

Čerpací šachty slouží k přečerpání odpadních, podzemních a dešťových vod z lokalit, kde není dostatečný spád pro gravitační kanalizační systém. Z ČS je voda čerpána dále do tlakové nebo gravitační kanalizace.

Přejít na Produkty

POPTAT

Odlučovače ropných látek

Odlučovače ropných látek (lapoly popř. odlučovače ropných látek) jsou nádrže určené pro zachytávání a odloučení volných lehkých kapalin, zejména ropných látek z vody. Odlučovače ropných látek se používají převážně v průmyslových a zemědělských provozech nebo u velkých odstavných ploch a parkovišť.

Přejít na Produkty

POPTAT

Lapáky tuku

Lapáky tuků (odlučovače tuků) slouží k separaci tuků z odpadních vod. V lapáku tuků se tuk v odpadní vodě vysráží a zachytí a nepůsobí dále negativně v kanalizační sítí (zanášení, zápach).

Přejít na Produkty

POPTAT

 

 • CZ
 • EN
 • DE
 • RU
 • ESP
 • Žumpa je jímka,
  která odpadní vodu nečistí,
  ale pouze shromažďuje!

 • Likvidujte odpadní
  vodu, buďte šetrní k
  naší přírodě!

   

 • Ministerstvo ŽP,
  vyhlásilo dotační program
  Dešťovka, od dubna 2017!!!

 • Septik je vícekomorová
  nádrž, určená pro první
  stupeň čištění ...

 • Betonovou jímku
  můžete ihned po montáži
  začít používat!

FB