OBCHODNÍ PODMÍNKY

Septiky, žumpy, jímky, garáže s.r.o.

Všeobecně

1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupních smluv a smluv o dílo. Smluvními stranami jsou Septiky, žumpy, jímky, garáže s.r.o., IČ 28706684, se sídlem Litoměřice, Palachova 694/51, PSČ 412 01 jako dodavatel a fyzické nebo právnické osoby jako odběratel. OP tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem. Odlišná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto OP.

2.    Předmětem plnění je dodání výrobků a/nebo služeb specifikovaných ve smlouvě. Výrobky vyráběné na zakázku (dále jen „ATYPY“) nejsou skladem a vyrábějí se až dle požadavku odběratele dle jím dodaných zadávacích podkladů nebo výrobní dokumentace. Výroba atypů se realizuje na základě závazné objednávky a složení předvýrobní zálohy. Atypem se rozumí i skladový výrobek s dodatečnými úpravami (např. jádrové vrtání, stupadla).

Smlouva


1.    Dodávky výrobků a poskytování služeb se uskutečňují na základě písemné smlouvy, čímž není dotčen způsob uzavření smlouvy dle následujícího odstavce písm. a) těchto OP. Za písemnou formu se považuje i uzavření smlouvy prostřednictvím emailu. Změny v ujednání smluvních stran mohou být prováděny pouze v písemné formě.
2.    K uzavření smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem může dojít:
a)    Ústně – při osobním odběru, předáním a převzetím výrobků na základě vystaveného dodacího listu a zaplacením ceny v hotovosti.
b)    Písemnou formou – písemná objednávka odběratele je návrhem na uzavření smlouvy. Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci výrobků a jejich množství. Nedílnou součástí objednávky odběratele na výrobky vyráběné na zakázku je jejich výrobní dokumentace. Samotná smlouva je uzavřena potvrzením objednávky dodavatelem. Objednávka a potvrzení objednávky mohou být následně dle dohody smluvních stran nahrazeny písemnou smlouvou s podpisy smluvních stran na jedné listině.
3.    Postup uvedený v předchozím odstavci může být nahrazen přímo uzavřením písemné smlouvy s podpisy smluvních stran na jedné listině. Na vyžádání odběratele zašle dodavatel odběrateli návrh smlouvy.
4.    Uzavřením smlouvy se dodavatel zavazuje výrobky a/nebo služby dodat dle podmínek sjednaných ve smlouvě a těchto OP a odběratel je povinen výrobky a/nebo služby odebrat a zaplatit dodavateli jejich cenu.

Dodací podmínky

1.    Nebezpečí vzniku škody na věci – výrobku – přechází na odběratele:
a)    osobním převzetím výrobků odběratelem v místě plnění – závodě dodavatele (za osobní převzetí se považuje okamžik naložení výrobků na přepravní prostředek)
b)    předáním výrobků k přepravě prvnímu pověřenému dopravci. Náklady na dopravu hradí odběratel.
2.    Výrobky je oprávněn odebrat osobně odběratel, popř. odběratelem zmocněná třetí osoba. Při odběru výrobku je nutné se identifikovat základními údaji o odběrateli a číslem faktury nebo proforma faktury.
3.    Dodavatel není povinen prověřovat osoby jednající za odběratele. Uvedením jména řidiče a jeho podpisem s uvedením SPZ jeho vozidla na dodacím listě je splněna povinnost dodavatele předat výrobky odběrateli.
4.    Vlastnické právo věci – výrobku, popř. k dílu – nabývá odběratel až úplným zaplacením ceny.
5.    Na dodané výrobky vystaví dodavatel dodací list, kterým prokazuje svoje plnění. Dodací list je povinen odběratel při převzetí výrobku potvrdit. Dodavatel je oprávněn odmítnou předání výrobku odběrateli, odmítne-li mu odběratel předat jím potvrzený dodací list.
6.    K dopravě a manipulaci některých výrobků je třeba speciálních prvků.
7.    Prvky se rozumí manipulační oka, proklady, podklady a další předměty sloužící k zajištění výrobků během přepravy a skladování.
8.    Odběratel má právo na vrácení prvků dodavateli za těchto podmínek:
a)    Vrácené prvky musí být stejného druhu a nepoškozené
b)    Prvky mohou být vráceny pouze v místě plnění (nákupu) a od odběratele nebo jím zmocněné třetí osoby.
c)    Prvky mohou být dodavateli vráceny nejpozději do čtyř měsíců následujících po měsíci, ve kterém byla dodávka uskutečněna.
d)    Pokud nebudou prvky vráceny v období dle bodu c) tohoto odstavce, dodavatel je oprávněn výkup prvků odmítnout.
e)    Poškozené prvky a proklady jsou nevratné
9.    Při splnění podmínek uvedených v písm. a), b), c) a e) předchozího odstavce je dodavatel povinen vzít prvky a proklady zpět. Odběratel má s ohledem na amortizaci právo na úhradu částky za prvky ve výší 90 % z ceny bez DPH. Dodavatelem bude na tuto částku vystaven ve prospěch odběratele dobropis.
10.    V případě, že ve smlouvě není dohodnuto přesné datum odběru, může odběratel, popř. jím pověřená třetí osoba, výrobky odebrat pouze po předchozí dohodě s dodavatelem, popř. na základě výzvy dodavatele (termín expedice je nutné ohlásit alespoň 2 dny předem).
11.    Odběratel se zavazuje, že výrobky odebere v daném termínu s max. posunem 30 kalendářních dní. Pokud odběratel nedodrží ani tento posunutý termín, je dodavatel oprávněn po tomto termínu účtovat poplatek za uskladnění ve výší 1% z ceny uskladněných výrobků za každý započatý den.
12.    Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé odběrateli nedodáním výrobků a služeb z důvodu vyšší moci, tj. zejména z důvodu povětrnostních vlivů, při přerušení dodávky elektrické energie do svých závodů, požárů, povodní a jiných nepředvídatelných událostí.

Platební podmínky

1.    Cena výrobků a/nebo služeb je stanovena dohodou smluvních stran. K těmto cenám může dodavatel poskytnout slevy. Na poskytnutí slevy nemá odběratel právní nárok. Ceny výrobků jsou stanoveny franko (fco) výrobní závod dodavatele, tj. bez dopravy. V ceně výrobků je zahrnuto naložení na dopravní prostředek. Prvky a další předměty sloužící k zajištění výrobků během přepravy a skladování (tj. palety, proklady, manipulační oka a klíny) jsou účtovány odběrateli zvlášť a nevztahují se na ně slevy.
2.    U sériově vyráběných výrobků jsou ceny stanoveny v platném ceníku dodavatele.
3.    U výrobků na zakázku jsou ceny kalkulovány pro každý obchodní případ zvlášť. Dojde-li mezi vypracováním cenové nabídky dodavatelem a uzavřením smlouvy k výraznému zvýšení cen vstupů (zejména materiálu a energií), nebo došlo-li ze strany odběratele k chybnému či neúplnému zadání, je dodavatel oprávněn upravit odpovídajícím způsobem cenovou kalkulaci.
4.    V případě, že dodavatel zajišťuje pro odběratele i dopravu na místo určení dle požadavku odběratele, je odběratel povinen uhradit dodavateli dopravné a všechny další účelně vynaložené náklady na dopravu výrobků. Nebude-li vozidlo dodavatele nebo jím určené třetí osoby vyloženo v místě určení odběratelem do 90min od příjezdu, může dodavatel účtovat odběrateli prostoje vozidla dle svého platného ceníku a odběratel je povinen tyto prostoje dodavateli uhradit.
5.    Cena bude odběratelem uhrazena takto:
a)    platba v hotovosti – odběratel, popř. jím pověřená třetí osoba uhradí cenu v hotovosti při odběru výrobků v místě plnění (Litoměřice)
b)    platba na zálohovou fakturu – na základě vystavené zálohové faktury. Dodávky výrobků a/nebo služeb budou zahájeny po uhrazení zálohy odběratelem. Při uskutečnění zdanitelného plnění vystaví dodavatel odběrateli fakturu – daňový doklad, kde bude uhrazená záloha odečtena. Nebude-li zálohová faktura uhrazena do sedmi dnů po datu její splatnosti, má dodavatel právo od smlouvy odstoupit a provést storno vystavené zálohové faktury. Odstoupení od smlouvy nejsou dotčena práva dodavatele na úhradu sankčních postihů, které je odběratel dodavateli povinen uhradit. Dodavatel přitom neodpovídá za škodu způsobenou nerealizováním původně sjednaného závazku.
c)    Platba na fakturu – ve lhůtě splatnosti stanovené smlouvou
6.    Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění platném ke dni vystavení faktury.
7.    Fakturu obsahující nesprávné či neúplné údaje a nesplňující zákonné a smluvní náležitosti nebo obsahující nesprávně cenové údaje, je odběratel oprávněn do 5 kalendářních dnů od jejich doručení vrátit zpět bez proplacení dodavateli s tím, že není v prodlení s placením. Neobdrží-li dodavatel v této lhůtě vrácenou fakturu, má za to, že odpovídá zákonným i sjednaným podmínkám a bude ve sjednané lhůtě v ní uvedené uhrazena.
8.    Doba splatnosti faktury je stanovena na 14 dnů ode dne jejího vystavení. Je-li odběratel v prodlení s úhradou fakturované ceny výrobků a/nebo služeb, popřípadě dopravy, je povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
9.    Dodavatel neposkytuje pozastávky.
10.    Oprávněná reklamace po převzetí výrobku neopravňuje odběratele k zadržování plateb za výrobky bez vad.
11.    V případě, že odběratel neuhradí své předcházející vzniklé dluhy dodavateli, má dodavatel právo další dodávky a/nebo služby zastavit, aniž by odběratel měl právo vymáhat po dodavateli případnou náhradu škody a/nebo ušlý zisk.

Technické požadavky, záruka, reklamace

1.    Dodavatel poskytuje objednateli záruku na výrobek v délce 36 měsíců, záruka začíná běžet ode dne převzetí výrobku.
2.    Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nepřiměřeného použití, neodborné manipulaci s výrobky, na vady způsobené odběratelem nebo třetí osobou a na nedodržení technologických a montážních předpisů a návodů dodavatele.
3.    Odběratel je povinen co nejdříve zjevné vady (vzhled, mechanické poškození, množství atd.) vytknout dodavateli. U výrobků, které jsou paletovány, je povinen odběratel vytknout vady do okamžiku jejich zabudování, ale nejpozději do 15dnů od převzetí výrobku. Skryté vady je odběratel povinen vytknout bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil.
4.    Dodavatel se zavazuje odstraňovat, oprávněné vady na základě písemné reklamace odběratele. Reklamace musí obsahovat popis vady, její přesnou specifikaci, fotodokumentaci a požadavek reklamujícího. Reklamace musí být zaslána nebo jinak dodána do sídla dodavatele, Palachova 51, Litoměřice 412 01, tel. 777949993, email:info@septiky-zumpy.cz
5.    Reklamace jednotlivých výrobků neopravňuje k reklamaci celé dodávky.
6.    Beton, ze kterého je výrobek vyroben, se stává z čistých přírodních materiálů – písek, štěrk, cement a voda. Ve vazbě na faktory působící během výroby a skladování výrobků, může v ojedinělých případech dojít ke kolísání barevnostních odstínů a ke vzniku tzv. výkvětů, tj. vystoupení volného vápna obsaženého v betonu, na povrch výrobku. Zabránit vzniku drobných barevnostních odlišností a vápenných výkvětů v souhrnu působení všech negativních vlivů je i za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevnostní rozdíly a výkvěty mohou být různé intenzity, v žádném případě nemají naprosto žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti výrobku.

Závěrečné ustanovení

1.    Smluvní podmínky mezi dodavatelem a odběratelem lze sjednat individuálně s ohledem na konkrétní obchodní případ.
2.    Smlouvy, jejíž součástí jsou tyto OP, se ve věcech neupravených těmito OP řídí českými právními předpisy, zejména zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
3.    V případě odlišností ve znění platí ustanovení v následujícím pořadí: smlouva pro konkrétní obchodní případ, rámcová smlouva, obchodní podmínky.
4.    Tyto OP platí od 1. 1. 2015Ing. Petr Havel
jednatel společnosti

 • CZ
 • EN
 • DE
 • RU
 • ESP
 • Žumpa je jímka,
  která odpadní vodu nečistí,
  ale pouze shromažďuje!

 • Likvidujte odpadní
  vodu, buďte šetrní k
  naší přírodě!

   

 • Ministerstvo ŽP,
  vyhlásilo dotační program
  Dešťovka, od dubna 2017!!!

 • Septik je vícekomorová
  nádrž, určená pro první
  stupeň čištění ...

 • Betonovou jímku
  můžete ihned po montáži
  začít používat!

FB